Основна полицијска обука (ниво II)
9. Новембар 2023 - 14:52

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ КАДЕТА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ДРУГИ НИВО

Наставни план и програм основне обуке кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине - други ниво усклађен је са ФРОНТЕX-овим Заједничким наставним планом и програмом основне обуке граничне и обалске страже ЕУ (Common Core Curriculum 2017).

Програм основне обуке кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине – други ниво изводи се у трајању од 21 радну недељу, у оквиру којих ће бити одржано 851 наставни час/радни сат. Наставни процес конципиран је на сљедећи начин:

УВОД У ОСНОВНУ ОБУКУ, ЛОГИСТИКА И АДМИНИСТРАЦИЈА

-           у трајању од два радна дана током којих се кадет упознаје са наставним планом и програмом, предавачима/инструкторима и другим стручним лицима које воде обуку и учествују у наставном процесу, начином реализовања наставног процеса, стандардима дјеловања и понашања кадета у складу са подзаконским актима Агенције и организацијом у разреде, као и попуњавање и потписивање потребне документације.

ФАЗА I: ТЕОРИЈСКА НАСТАВА СА ПРАКТИЧНИМ ВЈЕЖБАМА

-           У овој фази биће одржан 531 наставни час. Наставни план и програм прве фазе проводи Агенција, кроз 17 наставних предмета:

1.         Полицијска овлашћења и етика

-           законски и подзаконски прописи који се односе на примјену полицијских овлашћења,

-           законски и подзаконски прописи који се односе на примјену силе,

-           етички кодекси и професионални стандарди којих се полицијски службеници морају придржавати током обављања својих послова,

-           домаће процедуре за одржавање и прикупљање тачних и благовремених  евиденција у случају задржавања и лишавања слободе лица,

-           претрес лица, возила и предмета у складу са домаћим законодавством, уз поштовање основних људских права и слобода,

-           методологија профилирања,

-           примјена полицијска овлашћења кориштењем сигурносне тактичке процедуре у складу са домаћим законским и подзаконским актима,

-           пријављивање кршења правила у полицијским органима БиХ,

-           управљање или рјешавање предвидивих конфликтних ситуација, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања послова полицијског службеника и др.

2.         Руковање ватреним оружјем и вјештине гађања

-           законске одредбе, специфична правила и принципи везани за безбједно руковање ватреним оружјем,

-           употреба и кориштење ватреног оружја, у складу са законима и безбједносним процедурама, те избором одговарајуће тактике и др.

3.         Криминалистичка тактика

-           значај и улога криминалистичке тактике у пракси откривања, истраживања и доказивања кривичних дела,

-           криминалистичко-тактичке радње општег типа, радње доказивања и посебне истражне радње,

-           спровођење криминалистичко-тактичких мјера и радњи које имају спознајни и доказни карактер, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама криминалистичке струке и др.

4.         Криминалистичка техника

-           методе и технике за проналазак, фиксирање и изузимање трагова на лицу мјеста кривичног дела или догађаја и методе и технике криминалистичко-техничке идентификације и регистрације,

-           употреба одговарајућих техника рада у извршењу задаћа и рјешавању проблема током увиђаја са посебним акцентом на проналажење, фиксирање и изузимање трагова на лицу мјеста кривичног дела или догађаја,

-           употреба одговарајућих техника рада приликом вршења криминалистичке идентификације и регистрације,

-           одабир и извођење релевантних криминалистичко-техничких метода у откривању и доказивању криминала и др.

5.         Криминалистичка методика

-           значај и улога криминалистичке методике у пракси откривања и разјашњавања кривичних дела,

-           примјена криминалистичких мјера и радњи откривања и расвјетљавања кривичних ђела, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама криминалистичке струке и др.

6.         Безбједност саобраћаја и управљање полицијским возилом

-           домаће, ЕУ и међународно законодавства везано за безбједност саобраћаја,

-           описати релевантну проблематику из области безбједности саобраћаја

-           идентификација возила и познавање различитих врста возачких дозвола,

-           патролирање,

-           руковање полицијским возилом и другом технологијом и опремом током обављања полицијских послова,

-           процјена ситуације и селективно примјењивање тактике и технике вожње током потјере или вожње у ванредним ситуацијама, у складу са одредбама о безбједности на оперативном нивоу.

7.         Специјално физичко образовање

-           технике употребе силе и самоодбране,

-           примјена неопходних поступка безбједности и прве помоц́и током тактичких поступака полицијских службеника БиХ, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама,

-           методологија профилирања,

-           рјешавање предвидивих ситуација кориштењем тактичке процедуре у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама и др.

8.         Физичка култура и прва помоћ

-           процедуре спашавања током обављања полицијских послова, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама полицијских службеника БиХ,

-           примјена спортских активности за побољшање и одржавање физичке кондиције и утјецај активности на здравље полицијских службеника БиХ,

-           стандарди заштите на раду, здравља, хигијене и самозаштите и др.

9.         Криминалистичка психологија

-           професионални стандарди, методе и технике за управљање понашањем лица групе,

-           ефективно комуницирање са појединцима и групама у предвидивим ситуацијама у којима се могу наћи полицијски службеници,

-           управљање или рјешавање предвидивих конфликтних ситуација у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања полицијских послова,

-           препознавање ризика и пријетњи по безбједност током граничне контроле на основу показатеља и присуства фактора које појединца или групу чине анксиозним, иритантним или љутим и др.

10.       Уставно уређење и систем државне управе

-           кључни принципи уставног уређења и система државне управе који су прописани домаћим законодавством и др.

11.       Кривично право

-           кључни принципи кривичног права прописани домаћим законодавством,

-           провођење законских одредби које се односе на редовне послове и задатке полицијскога службеника БиХ и др.

12.       Прекршајно право

-           кључни принципи прекршајног права прописани домаћим законодавством,

-           провођење одредби прописаних прекршајним правом које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

13.       Кривично процесно право

-           кључни принципи кривично процесног права прописани домаћим законодавством,

-           кривично процесни принципи везане за истрагу кривичних дела у контексту обављања послова полицијских службеника БиХ,

-           провођење одредби прописаних кривично процесним законима које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

14.       Људска права

-           кључне одредбе о основним правима предвиђене домаћим, ЕУ и међународним законодавством и политикама у вези са редовним активностима полицијских службеника БиХ,

-           етички кодекси, вриједности и обавезујуц́и професионални стандарди који се односе на заштиту основних права и спрјечавање њихових кршења у контексту послова полицијских службеника БиХ,

-           кључни процеси, правила и процедуре за интеракцију са надлежним агенцијама, властима и организацијама у контексту основних активности полицијских службеника БиХ у заштити основних права,

-           специфични етички кодекси, вриједности и професионални стандарди који се примјењују када се поступа са људима различитих култура, етничких припадности и религија у активностима полицијских службеника БиХ и др.

15.       Информатика и комуникације

-           специфични системи за управљање информацијама и подацима и процедуре као што су попуњавање образаца и података,

-           праћење протокола за размјену информација, поштујући и одржавајући стандарде повјерљивости, сигурности и заштите података,

-           руковање телекомуникацијском опремом и IT опремом и тумачење резултата,

-           кореспонденција и др.

16.       Енглески језик

-           комуницирање на енглеском језику, у складу са домаћим прописима, приликом обављања послова полицијског службеника БиХ.

17.       Менаџмент у полицији

-           основна начела полицијског менаџмента којих се полицијски службеници морају придржавати да би остварили задане циљеве и задатке и др.

 

ФАЗА II: СИТУАЦИЈСКА НАСТАВА

Друга фаза образовног процеса је ситуацијска настава, која се реализује кроз пет елабората у трајању од 120 наставних часова:

1.         Супервизија над провођењем истраге, криминалистичко-обавјештајним радом и анализа ризика

-           стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака у надзору над провођењем истраге, криминалистичко-обавјештајног рада и анализи ризика, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

2.         Супервизија над провођењем граничних провјера

-           стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака (граничних провјера) на првој и другој линији провјера, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

3.         Супервизија над провођењем надзора државне границе са посебним акцентом на илегалне миграције и масовни прилив миграната

-           стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака надзора државне границе, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

4.         Супервизија над сигурношћу аеродрома

-           стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака везаних за  сигурност аеродрома, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

5.         Употреба силе у контексту заштите државне границе

-           стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака (полицијског овлашћења: употреба силе) на првој и другој линији провјера и надзору државне границе, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

Ситуацијску наставу проводе заједнички Агенција и Гранична полиција БиХ у просторијама Агенције.

 

ФАЗА III: СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ОБУКА

-           у трајању од 160 наставних часова, а проводи се из два дијела и то:

а)         теоријски дио стручно-оперативне обуке, у трајању од 96 наставних часова, проводи Гранична полиција БиХ у просторијама Агенције, а наставни процес реализује се паралелно са првом фазом образовног процеса,

б)         практични дио стручно-оперативне обуке, у трајању од 64 радна сата, проводи Гранична полиција БиХ у својим организацијским јединицама паралелно током трајања друге фазе образовног процеса.

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ И ЦЕРЕМОНИЈА

-           у трајању од 24 наставна часа, током којих ће кадети који су успјешно завршили све предвиђене фазе и испунили друге обавезе предвиђене Наставним планом и програмом приступити полагању завршнога испита. За кадете, који су успјешно завршили полагање завршног испита, организује се церемонија додијеле увјерења (sертификата) о завршеној основној обуци.

 
П Р О Г Р А М
основнe обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине - други ниво
Програм основне обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - други ниво, изводи се у трајању од 17 недjеља, током којих се реализује 808 наставних и радних часова, подиjељених у три наставне фазе:
1. теоријска настава са практичним вjежбама,
2. стручно-оперативна обука и
3. ситуациона настава и полагање завршног испита.
Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:
1. Полицијски послови и овлашћења
2. Руковање наоружањем и вjештина гађања
3. Криминалистичка тактика
4. Криминалистичка техника
5. Криминалистичка методика
6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом
7. Специјално физичко образовање
8. Тjелесна култура и прва помоћ
9. Криминалистичка психологија
10. Уставно уређење и систем државне управе
11. Казнено право
12. Прекршајно право
13. Казнено-прекршајно право
14. Људска права
15. Информатика и комуникације
16. Енглески језик
17. Надлежност и послови Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ
 
Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз три наставне фазе, приступају полагању завршног испита.
Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - други ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "МЛАЂИ ИНСПЕКТОР".
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА КАДЕТЕ ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ – ДРУГИ НИВО

Програм основне обуке за кадете Државне агенције за истраге и заштиту - други ниво спроводи се у трајању од 142 радна дана, који ће се реализовати у континуитету од седам мјесеци, током којих ће бити одржано 879 наставних часова. Наставни процес је осмишљен на сљедећи начин:

 

УВОД У ОСНОВНУ ОБУКУ, ЛОГИСТИКА И АДМИНИСТРАЦИЈА

 • Изводи се у трајању од два радна дана, током којих се кадет упознаје са наставним планом и програмом, предавачима и инструкторима који воде обуку и учествују у наставном процесу, начином реализације наставног процеса, стандардима дjеловања и понашања кадета у складу са подзаконским актима Агенције и организацијом у разреде, као и попуњавање и потписивање неопходне документације.

 

ФАЗА I: ТЕОРИЈСКА НАСТАВА СА ПРАКТИЧНИМ ВЈЕЖБАМА

 • Изводи се у трајању од 107 радних дана, током којих се одржава 640 наставних часова. Наставни план и програм прве фазе реализује Агенција, кроз 17 наставних предмета.

1. Полицијска овлашћења и етика

 • законски и подзаконски прописи који се односе на примјену полицијских овлашћења,
 • законски и подзаконски прописи у вези са употребом силе,
 • етички кодекси и професионални стандарди којих се полицијски службеници морају придржавати приликом обављања својих дужности,
 • домаће процедуре за вођење и прикупљање тачне и благовремене евиденције у случају притвора и лишења слободе лица,
 • претрес лица, возила и предмета, у складу са домаћим законодавством, уз поштовање основних људских права и слобода,
 • методологија профилисања,
 • примјена полицијска овлашћења примjеном безбjедносно-тактичких процедура, у складу са домаћим законским и подзаконским актима,
 • пријављивање кршења правила у полицијским органима БиХ,
 • управљање или рјешавање предвидљивих конфликтних ситуација, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања дужности полицијског службеника и др.

2. Руковање ватреним оружјем и вјештине гађања

 • законске одредбе, посебна правила и принципи у вези са безбjедним руковањем ватреним оружјем,
 • употреба ватреног оружја, у складу са законима и безбjедносним процедурама, и избором одговарајуће тактике итд.

3. Криминалистичка тактика

 • значај и улога криминалистичке тактике у пракси откривања, истраге и доказивања кривичних дjела,
 • опште криминалистичко -тактичке радње, доказне радње и посебне истражне радње,
 • провођење криминалистичко-тактичких мјера и радњи које имају сазнајни и доказни карактер, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама криминалистичке струке и др.

4. Криминалистичка техника

 • методе и технике проналажења, утврђивања и уклањања трагова на месту кривичног дjела или догађаја и методе и технике криминалистичко-техничке идентификације и регистрације,
 • коришћење одговарајућих техника рада у обављању послова и рјешавању проблема у току увиђаја са посебним освртом на проналажење, фиксирање и изузимање трагова на мјеста кривичног дjела или догађаја,
 • коришћење одговарајућих техника рада при вршењу идентификације и регистрације,
 • избор и спровођење релевантних криминалистичко-техничких метода у откривању и доказивању кривичног дjела и др.

5. Криминалистичка методика

 • значај и улога криминалистичке методике у пракси откривања и расветљавања кривичних дjела,
 • примјена криминалистичких мјера и радњи за откривање и расвјетљавање кривичних дјела, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама криминалистичке струке и др.

6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом

 • домаће, ЕУ и међународно законодавства које се односи на безбjедност саобраћаја,
 • описати релевантна питања из области безбjедности саобраћаја
 • идентификација возила и познавање различитих врста возачких дозвол,
 • патролирање,
 • руковање полицијским возилом и другом технологијом и опремом током обављања полицијских послова,
 • процјена ситуације и селективнa примjенa тактике и технике вожње при гоњењу или вожњи у ванредним ситуацијама, у складу са одредбама о безбjедности на оперативном нивоу.

7. Специјално физичко васпитање

 • технике употребе силе и самоодбране,
 • примјена потребних сигурносних поступака и прве помоц́и током тактичких поступака полицијских службеника БиХ, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама,
 • методологија профилисања,
 • рјешавање предвидљивих ситуација кориштењем тактичке процедуре у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама и др.

8. Физичка култура и прва помоћ

 • процедуре спашавања током обављања полицијских дужности, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама полицијских службеника БиХ,
 • примјена спортских активности за побољшање и одржавање физичке кондиције и утицај активности на здравље полицијских службеника БиХ,
 • стандарди заштите на раду, здравља, хигијене и самозаштите и др.

9. Криминалистичка психологија

 • професионални стандарди, методе и технике за управљање понашањем особе или групе,
 • ефективно комуницирање са појединцима и групама у предвидљивим ситуацијама у којима се могу наћи полицијски службеници,
 • управљање или рјешавање предвидљивих конфликтних ситуација у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања полицијских дужности,
 • препознавање ризика и пријетњи по безбjедност током обављања полицијских послова на основу показатеља и присуства фактора које појединца или групу чине анксиозним, иритантним или љутим и др.

10. Уставно уређење и систем државне управе

 • кључни принципи уставног уређења и система државне управе који су прописани домаћим законодавством и др.

11. Кривично право

 • кључни принципи кривичног права прописани домаћим законодавством,
 • провођење законских одредби које се односе на редовне послове и задатке полицијскога службеника БиХ и др.

12. Прекршајно право

 • кључни принципи прекршајног права прописани домаћим законодавством,
 • провођење одредби прописаних прекршајним правом које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

13 Кривично процесно право

 • кључни принципи кривично процесног права прописани домаћим законодавством,
 • кривично процесни принципи у вези са истраживањем кривичних дјела у контексту обављања послова полицијских службеника БиХ,
 • провођење одредаба прописаних кривично процесним законима које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

14. Људска права

 • кључне одредбе о основним правима предвиђеним домаћим, ЕУ и међународним законодавством и политикама у вези са редовним активностима полицијских службеника БиХ,
 • етички кодекси, вриједности и обавезујуц́и професионални стандарди који се односе на заштиту основних права и превенцију њихових кршења у контексту послова полицијских службеника БиХ,
 • кључни процеси, правила и процедуре за интеракцију са надлежним агенцијама, властима и организацијама у контексту основних активности полицијских службеника БиХ у заштити основних права,
 • специфични етички кодекси, вриједности и професионални стандарди који се примјењују у опхођењу са људима различитих култура, етничких припадности и религија у активностима полицијских службеника БиХ и др.

15. Информатика и комуникације

 • специфични системи за управљање информацијама и подацима као што су попуњавање образаца и података,
 • поштовање протокола за размјену информација, поштовање и одржавање повjерљивости, безбjедности и стандарда заштите података,
 • руковање телекомуникацијском опремом и IТ опремом и интерпретирање резултата,
 • преписка и др.

16. Енглески језик

 • комуницирање на енглеском језику, у складу са домаћим прописима, приликом обављања послова полицијског службеника БиХ.

17. Менаџмент у полицији

 • основни принципи управљања полицијом којих се полицијски службеници морају придржавати ради остваривања постављених циљева и задатака и др.

 

ФАЗА II: СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ОБУКА

 • Изводи се 15 радних дана, током којих ће бити одржано 90 часова. Наставни план и програм друге фазе реализује  Државна агенција за истраге и заштиту у просторијама Агенције, кроз предмет Криминалистичке истраге.

Криминалистичке истраге

 • стицање стицање потребних знања, вјештине и способности за законито, правилно и ефикасно извршавање послова и задатака из надлежности Државне агенције за истраге и заштиту.

 

ФАЗА III: СИТУАЦИЈСКА НАСТАВА

 • Изводи се у трајању од 15 радних дана, током којих ће бити одржано 109 часова. Наставни план и програм треће фазе реализују заједно Агенција и Државна агенција за истраге и заштиту у просторијама Агенције, а реализује се кроз извођење пет елабората.

1. Употреба силе у складу са нивоом отпора

 • стицање знања и усавршавање вјештина неопходних за професионално, законито и безбjедно обављање послова у вези са употребом полицијских овлашћења за употребу силе, односно употребу физичке снаге, а у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

2. Криминалистичко откривање, фиксирање и документовање трагова кривичних дjела на мјеста догађаја

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова увиђаја на месту злочина или догађаја.

3. Криминалистички и кривично-процесни аспект откривања и доказивања трговине људима и илегалних миграција (мјешовити миграцијски токови)

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова у вези са откривањем и документовањем трговине људима у контексту мјешовитих миграционих токова.

4. Криминалистички и кривично-процесни аспект откривања и доказивања организованог криминала и тероризма

 • стицање знања и усавршавање вјештина неопходних за професионално, законито и безбjедно обављање послова који се односе на:

1.         формирање, вођење и финализацију истраге у случајевима организованог криминала и тероризма,

2.         документовање извршених службених радњи,

3.         препознавање основа за предузимање одређених радњи у фази обавјештајног, оперативног и истражног рада,  

4.         редослијед и динамику предлагања и извођења појединих истражних радњи.

5.  Криминалистички и кривично-процесни аспект откривања и доказивања кривичних дjела ратних злочина са посебним акцентом на саслушање свједока и мјере заштите свједока

 • обнављање стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака везаних за:

1.         доказне радње - саслушање свједока, а узимајући у обзир општи контекст истраге и чињенице које је неопходно доказати, индивидуалне специфичности свједока, те припрему како би се остварио максимални потенцијал,

2.         препознавање ситуације угрожености свједока и њему блиских лица, те да у складу са законским прописима који третирају наведену област предузмање неопходних мјера и радњи у оквиру својих овлашћења, односно правилно препознавање и реализовање сарадње са специјалистичким службама.

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ И ЦЕРЕМОНИЈА

 • спроводи се у трајању од три радна дана, током којих ће кадети, који су успјешно завршили све предвиђене фазе и испунили друге обавезе предвиђене овим наставним планом и програмом, полагати завршни испит. За кадете који су успјешно завршили полагање завршног испита организује се церемонија додјеле увјерења (цертификата) о завршеној основној обуци.