Основна полицијска обука (први ниво)
7. Новембар 2023 - 14:20

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ КАДЕТА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ПРВИ НИВО

Наставни план и програм основне обуке кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине - први ниво усклађен је са FRONTEX-овим Заједничким наставним планом и програмом основне обуке граничне и обалске страже ЕУ (Common Core Curriculum 2017).

Програм основне обуке кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине – први ниво изводи се у трајању од 34 раднe недељe (8 мјесеци), у оквиру којих ће бити одржано 1293 наставних часова/радних сати. Наставни процес је конципиран на сљедећи начин:

УВОД У ОСНОВНУ ОБУКУ, ЛОГИСТИКА И АДМИНИСТРАЦИЈА

 • у трајању од два радна дана током којих се кадет упознаје са наставним планом и програмом, предавачима/инструкторима и другим стручним лицима које воде обуку и учествују у наставном процесу, начином реализације наставног процеса, стандардима дјеловања и понашања кадета у складу са подзаконским актима Агенције и организацијом у разреде, као и попуњавање и потписивање потребне документације.

ФАЗА I: ТЕОРИЈСКА НАСТАВА СА ПРАКТИЧНИМ ВЈЕЖБАМА

 • у трајању од 22 недеље, током којих ће бити одржано 813 наставних часова. Наставни план и програм прве фазе Aгенција реализује, кроз 16 наставних предмета:

1. Полицијска овлашћења и етика

 • законски и подзаконски акти који се односе на примјену полицијских овлашћења,
 • законски и подзаконски акти у вези са употребом силе,
 • етички кодекси и професионални стандарди којих се полицијски службеници морају придржавати у обављању својих послова,
 • домаће процедуре за одржавање и прикупљање тачних и благовремених евиденција у случају задржавања и лишавања слободе лица,
 • претрес лица, возила и предмета у складу са домаћим законодавством, уз поштовање основних људских права и слобода,
 • методологија профилисања,
 • примјена полицијских овлашћења примјеном безбједносно-тактичких поступака у складу са домаћим законским и подаконским актима,
 • пријављивање кршења правила у полицијским органима БиХ,
 • управљање или рјешавање предвидивих конфликтних ситуација, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања послова полицијског службеника и др.

2. Руковање ватреним оружјем и вјештине гађања

 • законске одредбе, специфична правила и принципи везани за безбједно руковање ватреним оружјем,
 • употреба и кориштење ватреног оружја, у складу са законима и безбедносним процедурама, те одабиром одговарајуће тактике и др.

3. Криминалистичка тактика

 • значај и улога криминалистичке тактике у пракси откривања, истраживања и доказивања кривичних дела,
 • криминалистичко-тактичке радње општег типа, радње доказивања и посебне истражне радње,
 • спровођење криминалистичко-тактичких мјера и радњи које имају спознајни и доказни карактер, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама криминалистичке струке и др.

4. Криминалистичка техника

 • методе и технике за проналазак, фиксирање и изузимање трагова на лицу мјеста кривичног дела или догађаја и методе и технике криминалистичко-техничке идентификације и регистрације,
 • употреба одговарајућих техника рада у извршењу задаћа и рјешавању проблема током увиђаја са посебним освртом на проналажење, фиксирање и изузимање трагова на лицу мјеста кривичног дела или догађаја,
 • употреба одговарајућих техника рада приликом вршења криминалистичке идентификације и регистрације,
 • одабир и извођење релевантних криминалистичко-техничких метода у откривању и доказивању криминала и др.

5. Криминалистичка методика

 • значај и улога криминалистичке методике у пракси откривања и расвјетљавања кривичних дела,
 • примјена криминалистичких мјера и радњи откривања и расвјетљавања кривичних дела, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама криминалистичке струке и др.

6. Сигурност саобраћаја и управљање полицијским возилом

 • домаће, ЕУ и међународно законодавство које се односи на безбједност саобраћаја,
 • описати релевантну проблематику из области безбједности саобраћаја
 • идентификација возила и познавање различитих врста возачких дозвола,
 • патролирање,
 • руковање полицијским возилом и другом технологијом и опремом током обављања полицијских послова,
 • процјена ситуације и селективно примјењивање тактике и технике вожње током потјере или вожње у ванредним ситуацијама, у складу са одредбама о безбједности на оперативном нивоу.

7. Специјално физичко образовање

 • технике употребе силе и самоодбране,
 • примјена неопходних поступка безбједности и прве помоц́и током тактичких поступака полицијских службеника БиХ, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама,
 • методологија профилирања,
 • рјешавање предвидивих ситуација кориштењем тактичке процедуре у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама и др.

8. Физичка култура и прва помоћ

 • процедуре спашавања током обављања полицијских послова, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама полицијских службеника БиХ,
 • примјена спортских активности за побољшање и одржавање физичке кондиције и утјецај активности на здравље полицијских службеника БиХ,
 • стандарди заштите на раду, здравља, хигијене и самозаштите и др.

9. Криминалистичка психологија

 • професионални стандарди, методе и технике за управљање понашањем особе или групе,
 • ефективно комуницирање са појединцима и групама у предвидљивим ситуацијама у којима се могу наћи полицијски службеници,
 • управљање или рјешавање предвидљивих конфликтних ситуација у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања полицијских послова,
 • препознавање ризика и пријетњи по безбједност приликом граничне контроле на основу показатеља и присуства фактора које појединца или групу чине анксиозним, иритантним или љутим и др.

10. Уставно уређење и систем државне управе

 • кључни принципи уставног уређења и система државне управе који су прописани домаћим законодавством и др.

11. Кривично право

 • кључни принципи кривичног права прописани домаћим законодавством,
 • спровођење законских одредби које се односе на редовне послове и задатке полицијскога службеника БиХ и др.

12. Прекршајно право

 • кључни принципи прекршајног права прописани домаћим законодавством,
 • спровођење одредби прописаних прекршајним правом које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

13. Кривично процесно право

 • кључни принципи кривично процесног права прописани домаћим законодавством,
 • кривично процесни принципи везане за истрагу кривичних дела у контексту обављања послова полицијских службеника БиХ,
 • спровођење одредби прописаних кривично процесним законима које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

14. Људска права

 • кључне одредбе о основним правима предвиђене домаћим, ЕУ и међународним законодавством и политикама у вези са редовним активностима полицијских службеника БиХ,
 • етички кодекси, вриједности и обавезујуц́и професионални стандарди који се односе на заштиту основних права и спрјечавање њихових кршења у контексту послова полицијских службеника БиХ,
 • кључни процеси, правила и процедуре за интеракцију са надлежним агенцијама, властима и организацијама у контексту основних активности полицијских службеника БиХ у заштити основних права,
 • специфични етички кодекси, вриједности и професионални стандарди који се примјењују када се поступа са људима различитих култура, етничких припадности и религија у активностима полицијских службеника БиХ и др.

15. Информатика и комуникације

 • специфични системи за управљање информацијама и подацима и процедуре као што су попуњавање образаца и података,
 • праћење протокола за размјену информација, поштујући и одржавајући стандарде повјерљивости, безбједности и заштите података,
 • руковање телекомуникацијском опремом и IT опремом и тумачење резултата,
 • кореспонденција и др.

16. Енглески језик

 • комуницирање на енглеском језику, у складу са домаћим прописима, приликом обављања послова полицијског службеника БиХ

ФАЗА II: СИТУАЦИЈСКА НАСТАВА

Друга фаза образовног процеса је ситуацијска настава, која се реализује кроз четири елабората у трајању од 120 наставних часова (четири недеље):

1. Откривање фалсификованих докумената на првој и другој линији провјера

 • стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и сигурно обављање задатака из области сузбијања злоупотребе докумената (откривања фалсификованих докумената).

2. Преглед и претрес возила и лица у контексту преласка државне границе

 • стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и безбједно обављање задатака прегледа/претреса возила и лица на првој и другој линији провјера и надзора државне границе, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

3. Прва и друга линија провјере и надзор државне границе

 • стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и безбједно обављање задатака (граничних провјера) на првој и другој линији провјера и надзора државне границе, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

4. Употреба силе у контексту заштите државне границе

 • стјецање знања и вјештина потребних за професионално, законито и безбједно обављање задатака (полицијско овлашћење: употреба силе) на првој и другој линији провјера и надзору државне границе, у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

Ситуацијску наставу проводе заједнички Агенција и Гранична полиција БиХ у просторијама Агенције.

ФАЗА III: СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ОБУКА

 • у трајању од 336 наставних/радних часова, а проводи се из два дијела и то:

а) теоријски дио стручно-оперативне обуке, у трајању од 160 наставних часова (четири недеље), проводи Гранична полиција БиХ у просторијама Агенције, а наставни процес реализује се паралелно са првом фазом образовног процеса,

б) практични дио стручно-оперативне обуке, у трајању од 160 радних часова (четири недеље), проводи Гранична полиција БиХ у својим организацијским јединицама, а наставни процес се реализује након завршене друге фазе образовног процеса.

ЗАВРШНИ ИСПИТ И ЦЕРЕМОНИЈА

 • у трајању од 24 наставна часа, током којих ће кадети који су успјешно завршили све предвиђене фазе и испунили друге обавезе предвиђене Наставним планом и програмом приступити полагању завршнога испита. За кадете који су успјешно завршили полагање завршног испита организује се церемонија додијеле увјерења (цертификата) о завршеној основној обуци.

 

П Р О Г Р А М основне обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине - први ниво

Програм основне обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - први ниво, изводи се у трајању од седам мjесеци (30 недеља), током којих се реализује 1336 наставних и радних сати, подиjељених у три наставне фазе:

1. теоријска настава са практичним вjежбама,

2. стручно-оперативна обука и

3. ситуациона настава и полагање завршног испита.

Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:

1. Полицијски послови и овлашћења

2. Руковање наоружањем и вjештина гађања

3. Криминалистичка тактика

4. Криминалистичка техника

5. Криминалистичка методика

6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом

7. Специјално физичко образовање

8. Тjелесна култура и прва помоћ

9. Криминалистичка психологија

10. Уставно уређење и систем државне управе

11. Казнено право

12. Прекршајно право

13. Казнено- прекршајно право

14. Људска права

15. Информатика и комуникације

16. Енглески језик

17. Надлежност и послови Диркеције за координацију полицијских тиjела БиХ

 

Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз три наставне фазе, приступају полагању завршног испита.

Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - први ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "ПОЛИЦАЈАЦ".

 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА КАДЕТЕ ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ – ПРВИ НИВО

 • Програм основне обуке за кадете Државне агенције за истраге и заштиту – први ниво спроводи се у трајању од 168 радних дана који ће се реализовати у континуитету од осам мјесеци, током којих ће бити одржано 1025 наставних часова. Наставни процес је осмишљен на сљедећи начин:

УВОД У ОСНОВНУ ОБУКУ, ЛОГИСТИКА И АДМИНИСТРАЦИЈА

 • Изводи се у трајању од два радна дана током којих се кадет упознаје са наставним планом и програмом, предавачима и инструкторима који воде обуку и учествују у наставном процесу, начином реализације наставног процеса, стандардима поступања и понашања кадета у складу са поџаконским актима Агенције и организовањем у разреде, као и попуњавање и потписивање потребне документације.

ФАЗА I: ТЕОРИЈСКА НАСТАВА СА ПРАКТИЧНИМ ВЈЕЖБАМА

 • Изводи се у трајању од 139 радних дана, током којих ће бити одржано 830 наставних часова. Наставни план и програм прве фазе реализује Агенција, кроз 16 наставних предмета.
 1. Полицијска овлашћења и етика
 • законски и поџаконски прописи који се односе примјену полицијских овлашћења,
 • законски и поџаконски прописи у вези са употребом силе,
 • етички кодекси и професионални стандарди којих се полицијски службеници морају придржавати у обављању својих дужности,
 • домаће процедуре за вођење и прикупљање тачне и благовремене евиденције у случају притвора и лишења слободе лица,
 • претрес лица, возила и предмета, у складу са домаћим законодавством, уз поштовање основних људских права и слобода,
 • методологија профилисања,
 • примјена полицијских овлашћења примjеном безбjедносно-тактичких поступака у складу са домаћим законским и подзаконским актима,
 • пријављивање кршења правила у полицијским органима БиХ,
 • управљање или рјешавање предвидивих конфликтних ситуација, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања дужности полицијског службеника итд.
 1. Руковање ватреним оружјем и вјештине гађања
 • законске одредбе, посебна правила и принципи који се односе на безбjедно руковање ватреним оружјем,
 • употреба и кориштење ватреног оружја, у складу са законима и безбjедносним процедурама, и избор одговарајућих тактика и др.
 1. Криминалистичка тактика
 • значај и улога криминалистичке тактике у пракси откривања, истраге и доказивања кривичних дjела,
 • криминалистичко-тактичке радње општег типа, доказне радње и посебне истражне радње,
 • провођење криминалистичко-тактичких мјера и радњи које имају сазнајни и доказни карактер, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и поступцима криминалистичке струке и др.

 

4. Криминалистичка техника

 • методе и технике проналажења, фиксирања и издвајања трагова на лицу мјеста кривичног ђела или догађаја и методе и технике криминалистичко-техничке идентификације и регистрације,
 • коришћење одговарајућих техника рада у обављању послова и рjешавању проблема у току увиђаја, са посебним освртом на проналажење, утврђивање и уклањање трагова на мjесту кривичног дjела или догађаја,
 • коришћење одговарајућих техника рада при вршењу идентификације и регистрације,
 • избор и спровођење релевантних кривично-техничких метода у откривању и доказивању кривичног дjела и др.

5. Криминалистичка методологија

 • значај и улога криминалистичке методике у пракси откривања и расвjетљавања кривичних ђела,
 • примјена криминалистичких мјера и радњи откривања и расвјетљавања кривичних ђела, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и поступцима криминалистичке професије и др.

6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом

 • домаће, ЕУ и међународно законодавства које се односи на безбjедност саобраћаја,
 • описати релевантну проблематику из области безбедности саобраћаја
 • идентификација возила и познавање различитих врста возачких дозвола,
 • патролирање,
 • руковање полицијским возилом и другом техником и опремом током обављања полицијских послова,
 • процјена ситуације и селективнa примjенa тактике и технике вожње при гоњењу или вожњи у ванредним ситуацијама, у складу са одредбама о безбедности на оперативном нивоу.
 • 7. Специјално физичко васпитање
 • технике употребе силе и самоодбране,
 • примјена потребних сигурносних поступка и прве помоц́и током тактичких поступака полицијских службеника БиХ, у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама,
 • методологија профилисања,
 • рјешавање предвидљивих ситуација тактичким поступцима у складу са позитивним законским прописима у БиХ и другим правилима и процедурама и др.

8. Физичка култура и прва помоћ

 • поступци спашавања током обављања полицијских дужности, у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама полицијских службеника БиХ,
 • примјена спортских активности за побољшање и одржавање физичке кондиције и утицај активности на здравље полицијских службеника БиХ,
 • стандарди заштите на раду, здравља, хигијене и самозаштите и др.

9. Криминалистичка психологија

 • професионални стандарди, методе и технике управљања понашањем особе или групe,
 • ефикаснa комуникацијa са појединцима и групама у предвидљивим ситуацијама у којима се могу наћи полицијски службеници,
 • управљање или рјешавање предвидљивих конфликтних ситуација у складу са релевантним законима, политикама, правилима и процедурама током обављања полицијских дужности,
 • препознавање ризика и пријетњи по безбjедност током обављања полицијских послова на основу показатеља и присуства фактора који појединца или групу чине анксиозним, раздражљивим или љутим и др.

10. Уставно уређење и систем државне управе

 • кључни принципи уставног уређења и система државне управе који су прописани домаћим законодавством и др.

11. Кривично право

 • кључни принципи кривичног права прописани домаћим законодавством,
 • провођење законских одредби које се односе на редовне послове и задатке полицијскога службеника БиХ и др.

12. Прекршајно право

 • кључни принципи прекршајног права прописани домаћим законодавством,
 • проведбa одредаба прописаних прекршајним правом које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

13 Кривично процесно право

 • кључнa начела кривично процесног права прописанa домаћим законодавством,
 • кривично процеснa начела у вези са истраживањем кривичних дјела у контексту вршења дужности полицијских службеника БиХ,
 • провођење одредаба прописаних кривично процесним законима које се односе на редовне послове и задатке полицијских службеника БиХ и др.

14. Људска права

 • кључне одредбе о основним правима предвиђене домаћим, ЕУ и међународним законодавством и политикама у вези са редовним активностима полицијских службеника БиХ,
 • етички кодекси, вриједности и обавезујући професионални стандарди који се односе на заштиту основних права и превенцију њиховог кршења у контексту послова полицијских службеника БиХ,
 • кључни процеси, правила и процедуре за интеракцију са надлежним агенцијама, органима власти и организацијама у контексту основних активности полицијских службеника БиХ у заштити основних права,
 • специфични етички кодекси, вриједности и професионални стандарди који се примјењују у опхођењу са људима различитих култура, националности и вјера у активностима бх. полицијских службеника и других.

15. Информатика и комуникације

 • специфични системи за управљање информацијама и подацима и процедуре као што су попуњавање образаца и података,
 • праћење протокола за размјену информација, поштујући и одржавајући стандарде повјерљивости, безбjедности и заштите података,
 • руковање телекомуникационом и информатичком опремом и тумачење резултата,
 • преписка и др.

16. Енглески језик

 • комуницирање на енглеском језику, у складу са домаћим прописима, приликом обављања послова полицијског службеника БиХ

 ФАЗА II: СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ОБУКА

 • Изводи се у трајању од 13 радних дана, током којих ће бити одржано 78 часова. Наставни план и програм друге фазе проводи Државна агенција за истраге и заштиту у просторијама Агенције, кроз предмет Послови и задаци оперативне и специјалне подршке.

Послови и задаци оперативне и специјалне подршке

 • стјецање неопходних знања, вјештине и способности за законито, правилно и ефикасно извршавање послова и задатака из надлежности Државне агенције за истраге и заштиту.

ФАЗА III: СИТУАЦИЈСКА НАСТАВА

 • Изводи се у трајању од 11 радних дана, током којих ће бити одржано 77 часова. Наставни план и програм треће фазе реализују заједно Агенција и Државна агенција за истраге и заштиту у просторијама Агенције, а реализује се кроз извођење шест елабората.

1. Кретање по непознатом терену са елементима извиђања и осматрања

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова оријентације и кретања на непознатом терену, као и планирање и спровођење извиђања и осматрања,

2. Тајно праћење и техничко снимање лица, превозних средстава и предмета

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова у вези са спровођењем посебног увиђаја „тајно праћење и техничко снимање лица, превозних средстава и предмета”;

3. Употреба силе у складу са нивоом отпора

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова у вези са употребом полицијског овлаштења за употребу силе, односно употребу физичке снаге, а у складу са домаћим процедурама и међународним конвенцијама које регулишу ову област.

4. Контрадиверзиони преглед возила по пријави о постављеној експлозивној направи

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова контрадиверзионог надзора и извjештавања о истим.

5. Криминалистичка методика

 • обнављање знања и усавршавање основних вјештина потребних за приступ, процјену, пружање прве помоћи и збрињавање повријеђених лица у тактичким ситуацијама кроз стандардизоване поступке пружања прве помоћи, коришћењем медицинског материјала који се налази у појединачним и колективним торбама прве помоћи.

6. Криминалистичко откривање, фиксирање и документовање трагова кривичних диjела на мјесту догађаја

 • стицање знања и усавршавање вјештина потребних за професионално, законито и безбjедно обављање послова увиђаја на месту кривичног дела или догађаја. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ И ЦЕРЕМОНИЈА

 • спроводи се у трајању од три радна дана, током којих ће кадети, који су успјешно завршили све предвиђене фазе и испунили друге обавезе предвиђене овим наставним планом и програмом, приступити полагању завршнога испита. За кадете који су успјешно завршили полагање завршног испита организује се свечана додjела увjерења о завршеној основној обуци.