Specijalistička obuka
21. lipnja 2017 - 16:07

Specijalističke obuke i stručna usavršavanja u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrove provode se u skladu s nastavnim planovima i programima, a prema iskazanim potrebama policijskih agencija.
Katalog obuka obuhvaća više od četrdeset programa koji se učestalo modificiraju i prilagođavaju u skladu s najboljim praksama u svijetu. Na tom tragu bitno je spomenuti 
suradnju Agencije s institucijama za obuku policijskih kadrova, te međunarodnim  organizacijama (ICITAP, AEPC, INTERPA, CEPOL, DCAF, TAIEX, FRONTEX…), čiji su programi rada bazirani isključivo na unaprjeđenje programa obuke policijskih službenika.

Katalog specijalističkih obuka i usavršavanja
    
1.    Zaštita VIP osoba (temeljna obuka)
2.    Borba protiv korupcije u Graničnoj policiji BiH
3.    Borba protiv terorizma
4.    Tehnike intevjuiranja
5.    Istrage cyber kriminala
6.    Metodika istraživanja i dokazivanja ratnih zločina i kaznenih djela kažnjivih po međunarodnom pravu
7.    Izrada breachinga
8.    Kontrola mase
9.    Kontrola mase – obuka za instruktore
10.    Kontrola mase – obnova znanja
11.    Konvencija o policijskoj suradnji zemalja JI Europe
12.    Kriminalističko-obavještajni rad
13.    Lišavanje slobode i pretresi
14.    Ljudska prava
15.    Metodičko-didaktička obuka
16.    Nadzor zelene granice
17.    Obuka mentora policijskih službenika na probnom radu
18.    Obuka za rad sa „i2“ analitičkim programom
19.    Orijentacija u prostoru i pretraga terena (temeljna obuka)
20.    Osnove rukovanja oružjem duge cijevi
21.    Temeljna obuka za instruktore Službe za poslove sa strancima
22.    Temeljna obuka o radijaciji i jonizirajućem zračenju
23.    Temeljna obuka o topografiji
24.    Otkrivanje kaznenog djela trgovine drogom
25.    Policijski integritet
26.    Posebne istražne radnje 
27.    Poslovi policije (temeljna obuka)
28.    Rukovanje naoružanjem i vještine gađanja (temeljna obuka)
29.    Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (dodatno usavršavanje)
30.    Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (temeljna dodatna obuka)
31.    Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (obuka za instruktore)
32.    Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (taktičko gađanje)
33.    Rukovanje TASER-om
34.    Specijalno tjelesno obrazovanje-primjena sile (temeljna obuka)
35.    Specijalno tjelesno obrazovanje-primjena sile (obuka za instruktore)
36.    Trgovina ljudima (pravni, kriminološki, kriminalistički i psihološki aspekti)
37.    Improvizirana eksplozivna sredstva
38.    Upozoravanja na improvizirana eksplozivna sredstva (temeljna obuka)
39.    Uvod u kriminalističku tehniku
40.    Uvod u kriminalističku taktiku
41.    Uvod u kriminalističku metodiku
42.    Vodič službenih pasa (obuka za instruktore)
43.    Zbrinjavanje povreda u taktičkim situacijama
44.    Zbrinjavanje povreda u taktičkim situacijama (obuka za instruktore)
45.    Rukovanje digitalnim forenzičkim kompletom za vještačenje mobilnih telefona
46.    Temeljna obuka za tehničare protueksplozijske zaštite