Temeljna policijska obuka (razina II)
17. siječnja 2023 - 9:27

NASTAVNI PLAN I PROGRAM TEMELJNE OBUKE KADETA GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE – DRUGI RAZINA

Nastavni plan i program temeljne obuke kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine – druga razina usklađen je s FRONTEX-ovim Zajedničkim nastavnim planom i programom temeljne obuke granične i obalske straže EU (Common Core Curriculum 2017).

Program temeljne obuke kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine – druga razina izvodi se u trajanju od 17 radnih tjedana (četiri mjeseca), u sklopu kojih će biti održano 859 nastavnih/radnih sati. Nastavni proces koncipiran je na sljedeći način:

UVOD U TEMELJNU OBUKU, LOGISTIKA I ADMINISTRACIJA

 • u trajanju od dva radna dana tijekom kojih se kadet upoznaje s nastavnim planom i programom, predavačima/instruktorima i drugim stručnim osobama koje vode obuku i sudjeluju u nastavnom procesu, načinom realiziranja nastavnog procesa, standardima djelovanja i ponašanja kadeta u skladu s podzakonskim aktima Agencije i organizacijom u razrede, kao i popunjavanje i potpisivanje neophodne dokumentacije.

FAZA I: TEORIJSKA NASTAVA S PRAKTIČNIM VJEŽBAMA

 • u trajanju od 13 tjedana, tijekom kojih će biti održan 531 nastavni sat. Nastavni plan i program prve faze provodi Agencija, kroz 17 nastavnih predmeta:
 1. 1 Policijske ovlasti i etika
 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu policijskih ovlasti,
 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu sile,
 • etički kodeksi i profesionalni standardi kojih se policijski službenici moraju pridržavati tijekom obavljanja svojih poslova,
 • domaće procedure za održavanje i prikupljanje točnih i pravodobnih  evidencija u slučaju zadržavanja i uhićenja osoba,
 • pretres osobe, vozila i predmeta u skladu s domaćim zakonodavstvom, uz poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda,
 • metodologija profiliranja,
 • primjena policijskih ovlasti korištenjem sigurnosne taktičke procedure u skladu s domaćim zakonskim i podzakonskim aktima,
 • prijava kršenja pravila unutar policijskih tijela BiH,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija, u skladu s relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tijekom obavljanja poslova policijskog službenika i dr.
 1. 2 Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja
 • zakonske odredbe, specifična pravila i principi vezani za sigurno rukovanje vatrenim oružjem,
 • uporaba i korištenje vatrenog oružja, u skladu sa zakonima i sigurnosnim procedurama, te odabirom odgovarajuće taktike i dr.
 1. 3 Kriminalistička taktika
 • značaj i uloga kriminalističke taktike u praksi otkrivanja, istraživanja i dokazivanja kaznenih djela,
 • kriminalističko-taktičke radnje općeg tipa, radnje dokazivanja i posebne istražne radnje,
 • provedba kriminalističko-taktičkih mjera i radnji koje imaju spoznajni i dokazni karakter, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.
 1. 4 Kriminalistička tehnika
 • metode i tehnike za pronalazak, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta kaznenog djela ili događaja i metode i tehnike kriminalističko-tehničke identifikacije i registracije,
 • uporaba odgovarajućih tehnika rada u izvršenju zadaća i rješavanju problema tijekom uviđaja s posebnim osvrtom na pronalaženje, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta kaznenog djela ili događaja,
 • uporaba odgovarajućih tehnika rada prilikom vršenja kriminalističke identifikacije i registracije,
 • odabir i izvođenje relevantnih kriminalističko-tehničkih metoda u otkrivanju i dokazivanju kriminala i dr.
 1.  5 Kriminalistička metodika
 • značaj i uloga kriminalističke metodike u praksi otkrivanja i razjašnjavanja kaznenog djela,
 • primjena kriminalističkih mjera i radnji otkrivanja i rasvjetljavanja kaznenih djela, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.
 1. 6 Sigurnost prometa i upravljanje policijskim vozilom
 • domaće, EU i međunarodno zakonodavstva vezano za sigurnost prometa,
 • opisati relevantnu problematiku iz oblasti sigurnosti prometa,
 • identifikacija vozila i poznavanje različitih vrsta vozačkih odobrenja,
 • patroliranje,
 • rukovanje policijskim vozilom i drugom tehnologijom i opremom tijekom obavljanja policijskih poslova,
 • procjena situacije i selektivno primjenjivanje taktike i tehnike vožnje tijekom potjere ili vožnje u izvanrednim situacijama, u skladu s odredbama o sigurnosti na operativnoj razini.
 1. 7 Specijalno tjelesno obrazovanje
 • tehnike uporabe sile i samoobrane,
 • primjena neophodnih postupka sigurnosti i prve pomoći tijekom taktičkih postupaka policijskih službenika BiH, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama,
 • metodologija profiliranja,
 • rješavanje predvidljivih situacija korištenjem taktičke procedure u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama i dr.
 1. 8 Tjelesna kultura i prva pomoć
 • procedure spašavanja tijekom obavljanja policijskih poslova, u skladu s relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama policijskih službenika BiH,
 • primjena sportskih aktivnosti za poboljšanje i održavanje tjelesne kondicije i utjecaj aktivnosti na zdravlje policijskih službenika BiH,
 • standardi zaštite na radu, zdravlja, higijene i samozaštite i dr.
 1. 9 Kriminalistička psihologija
 • profesionalni standardi, metode i tehnike za upravljanje ponašanjem osobe ili skupine,
 • učinkovito komuniciranje s pojedincima i skupinama u predvidljivim situacijama u kojima se mogu naći policijski službenici,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija u skladu s relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tijekom obavljanja policijskih poslova,
 • prepoznavanje rizika i prijetnji po sigurnost tijekom granične kontrole na temelju pokazatelja i faktora koje pojedinca ili skupinu čine anksioznim, iritantnim ili ljutim i dr.
 1. 10 Ustavno uređenje i sustav državne uprave
 • ključni principi ustavnog uređenja i sustava državne uprave koji su propisani domaćim zakonodavstvom i dr.
 1. 11 Kazneno pravo
 • ključni principi kaznenog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provedba zakonskih odredbi koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskoga službenika BiH i dr.
 1. 12 Prekršajno pravo
 • ključni principi prekršajnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provedba odredbi propisanih prekršajnim pravom koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.
 1. 13 Kazneno procesno pravo
 • ključni principi kazneno procesnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • kazneno procesni principi vezane za istragu kaznenih djela u kontekstu obavljanja poslova policijskih službenika BiH,
 • provedba odredbi propisanih kazneno procesnim zakonima koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.
 1. 14 Ljudska prava
 • ključne odredbe o temeljnim pravima predviđene domaćim, EU i međunarodnim zakonodavstvom i politikama u vezi s redovnim aktivnostima policijskih službenika BiH,
 • etički kodeksi, vrijednosti i obvezujući profesionalni standardi koji se odnose na zaštitu temeljnih prava i sprječavanje njihovih kršenja u kontekstu poslova policijskih službenika BiH,
 • ključni procesi, pravila i procedure za interakciju s nadležnim agencijama, vlastima i organizacijama u kontekstu aktivnosti policijskih službenika BiH u zaštiti temeljnih prava,
 • specifični etički kodeksi, vrijednosti i profesionalni standardi koji se primjenjuju kada se postupa s ljudima različitih kultura, etničkih pripadnosti i religija u aktivnostima policijskih službenika BiH i dr.
 1. 15 Informatika i komunikacije
 • specifični sustavi za upravljanje informacijama i podacima i procedure kao što su popunjavanje obrazaca i podataka,
 • praćenje protokola za razmjenu informacija, poštujući i održavajući standarde povjerljivosti, sigurnosti i zaštite podataka,
 • rukovanje telekomunikacijskom opremom i IT opremom i interpretiranje rezultata,
 • korespondencija i dr.
 1. 16 Engleski jezik
 • komuniciranje na engleskom jeziku, u skladu s domaćim propisima, prilikom obavljanja poslova policijskog službenika BiH.
 1. 17 Menadžment u policiji
 • temeljna načela policijskog menadžmenta kojih se policijski službenici moraju pridržavati kako bi ostvarili zadane ciljeve i zadatke i dr.

FAZA II: SITUACIJSKA NASTAVA

Druga faza obrazovnog procesa je situacijska nastava, koja se realizira kroz pet elaborata u trajanju od 120 nastavnih sati (četiri tjedna):

 1. 1 Supervizija nad provedbom istrage, kriminalističko-obavještajnim radom i analiza rizika
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka u nadzoru nad provedbom istrage, kriminalističko-obavještajnog rada i analize rizika, u skladu s domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje reguliraju ovu oblast.
 1. 2 Supervizija nad provedbom graničnih provjera
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka (graničnih provjera) na prvoj i drugoj liniji provjera, u skladu s domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje reguliraju ovu oblast.
 1. 3 Supervizija nad provedbom nadzora državne granice s posebnim osvrtom na ilegalne migracije i masovni priliv migranata
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka nadzora državne granice, u skladu s domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje reguliraju ovu oblast.
 1. 4 Supervizija nad sigurnošću aerodroma
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za  sigurnost aerodroma, u skladu s domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje reguliraju ovu oblast.
 1. 5 Uporaba sile u kontekstu zaštite državne granice
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka (policijske ovlasti: uporaba sile) na prvoj i drugoj liniji provjera i nadzoru državne granice, u skladu s domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje reguliraju ovu oblast.

Situacijsku nastavu provode zajednički Agencija i Granična policija BiH u prostorijama Agencije.

FAZA III: STRUČNO-OPERATIVNA OBUKA

 • u trajanju od 168 nastavnih/radnih sati, a provodi se iz dva dijela i to:
 1. teorijski dio stručno-operativne obuke, u trajanju od 104 nastavna sata, provodi Granična policija BiH u prostorijama Agencije, a nastavni proces realizira se paralelno s prvom fazom obrazovnog procesa,
 2. praktični dio stručno-operativne obuke, u trajanju od 64 radna sata, provodi Granična policija BiH u svojim organizacijskim jedinicama paralelno tijekom trajanja druge faze obrazovnog procesa.

ZAVRŠNI ISPIT I CEREMONIJA

 • u trajanju od 24 nastavna časa, tijekom kojih će kadeti, koji su uspješno završili sve predviđene faze i ispunili druge obaveze predviđene Nastavnim planom i programom, pristupiti polaganju završnoga ispita. Za kadete koji su uspješno završili polaganje završnog ispita organizira se ceremonija dodijele uvjerenja (certifikata) o završenoj temeljnoj obuci.

 

P R O G R A M

temeljne obuke kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine – druga razina

Program temeljne obuke kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – druga razina, izvodi se u trajanju od 17 tjedana, tijekom kojih se realizira 808 nastavnih i radnih sati, podijeljenih u tri nastavne faze:

1. teorijska nastava sa praktičnim vježbama,

2. stručno-operativna obuka i

3. situacijska nastava i polaganje završnog ispita.

Nastavni plan i program realizira se kroz 17 nastavnih predmeta:

1. Policijski poslovi i ovlaštenja

2. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja

3. Kriminalistička taktika

4. Kriminalistička tehnika

5. Kriminalistička metodika

6. Menadžment u policiji

7. Sigurnost prometa i upravljanje policijskim vozilom

8. Specijalno tjelesno obrazovanje i prva pomoć

9. Psihologija

10. Ustavno uređenje i sustav državne uprave

11. Kazneno pravo

12. Prekršajno pravo

13. Kazneno-postupovno pravo

14. Ljudska prava

15. Informatika i komunikacije

16. Engleski jezik

17. Nadležnost i poslovi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

 

Kadeti koji su uspješno završili obuku koncipiranu kroz tri nastavne faze, pristupaju polaganju završnoga ispita.

Polaznicima obuke koji s uspjehom polože završni ispit Agencija izdaje Uvjerenje (certifikat) o završenoj temeljnoj obuci kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – druga razina. Na taj je način polaznik ispunio uvjete za dodjelu čina „MLAĐI INSPEKTOR“.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM TEMELJNE OBUKE KADETA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU – DRUGI NIVO

Program temeljne obuke kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu – drugi razina, izvodi se u trajanju od 142 radna dana koji se realiziraju u kontinuitetu od sedam mjeseci, a predviđeno je održavanje 879 nastavnih sati. Nastavni proces  je koncipiran na sljedeći način:

 

UVOD U TEMELJNU OBUKU, LOGISTIKA I ADMINISTRACIJA

 • Izvodi se u trajanju od dva radna dana tijekom kojih se kadet upoznaje s nastavnim planom i programom, predavačima/instruktorima i drugim stručnim osobljem koje vodi obuku i sudjeluje u nastavnom procesu, načinom realiziranja nastavnog procesa, standardima djelovanja i ponašanja kadeta u skladu s podzakonskim aktima Agencije i organizacijom u razrede, kao i popunjavanje i potpisivanje neophodne dokumentacije.

 

FAZA I: TEORIJSKA NASTAVA S PRAKTIČNIM VJEŽBAMA

 • Izvodi se u trajanju od 107 radnih dana, tijekom kojih se održava 640 nastavnih sati. Nastavni plan i program prve faze provodi Agencija, kroz 17 nastavnih predmeta.

1. Policijske ovlasti i etika

 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu policijskih ovlasti,
 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu sile,
 • etički kodeksi i profesionalni standardi kojih se policijski službenici moraju pridržavati tijekom obavljanja svojih poslova,
 • domaće procedure za održavanje i prikupljanje točnih i pravodobnih evidencija u slučaju zadržavanja i lišavanja slobode osoba,
 • pretres osobe, vozila i predmeta, u skladu s domaćim zakonodavstvom, uz poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda,
 • metodologija profiliranja,
 • primjena policijska ovlasti korištenjem sigurnosne taktičke procedure, u skladu s domaćim zakonskim i podzakonskim aktima,
 • prijava kršenja pravila unutar policijskih tijela BiH,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija, u skladu s relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tijekom obavljanja poslova policijskog službenika i dr.

2. Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja

 • zakonske odredbe, specifična pravila i principi vezani za sigurno rukovanje vatrenim oružjem,
 • upotreba i korištenje vatrenog oružja, u skladu sa zakonima i sigurnosnim procedurama, te odabirom odgovarajuće taktike i dr.

3. Kriminalistička taktika

 • značaj i uloga kriminalističke taktike u praksi otkrivanja, istrage i dokazivanja kaznenih djela,
 • kriminalističko-taktičke radnje općeg tipa, radnje dokazivanja i posebne istražne radnje,
 • provedba kriminalističko-taktičkih mjera i radnji koje imaju spoznajni i dokazni karakter, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.

4. Kriminalistička tehnika

 • metode i tehnike za pronalazak, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta kaznenog djela ili događaja i metode i tehnike kriminalističko-tehničke identifikacije i registracije,
 • upotreba odgovarajućih tehnika rada u izvršenju zadaća i rješavanju problema tijekom uviđaja s posebnim osvrtom na pronalaženje, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta kaznenog djela ili događaja,
 • upotreba odgovarajućih tehnika rada prilikom vršenja kriminalističke identifikacije i registracije,
 • odabir i izvođenje relevantnih kriminalističko-tehničkih metoda u otkrivanju i dokazivanju kriminala i dr.

5. Kriminalistička metodika

 • značaj i uloga kriminalističke metodike u praksi otkrivanja i razjašnjavanja kaznenih djela,
 • primjena kriminalističkih mjera i radnji otkrivanja i rasvjetljavanja kaznenih djela, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.

6. Sigurnost prometa i upravljanje policijskim vozilom

 • domaće, EU i međunarodno zakonodavstva vezano za sigurnost prometa,
 • opisati relevantnu problematiku iz oblasti sigurnosti prometa
 • identifikacija vozila i poznavanje različitih vrsta vozačkih odobrenja,
 • patroliranje,
 • rukovanje policijskim vozilom i drugom tehnologijom i opremom tijekom obavljanja policijskih poslova,
 • procjena situacije i selektivna primjena taktike i tehnike vožnje tijekom potjere ili vožnje u izvanrednim situacijama, u skladu s odredbama o sigurnosti na operativnoj razini.

7. Specijalno tjelesno obrazovanje

 • tehnike upotrebe sile i samoobrane,
 • primjena neophodnih postupka sigurnosti i prve  pomoći tijekom taktičkih postupaka policijskih službenika BiH, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama,
 • metodologija profiliranja,
 • rješavanje predvidljivih situacija korištenjem taktičke procedure u skladu s pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama i dr.

8. Tjelesna kultura i prva pomoć

 • procedure spašavanja tijekom obavljanja policijskih poslova, u skladu s relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama policijskih službenika BiH,
 • primjena sportskih aktivnosti za poboljšanje i održavanje tjelesne kondicije i utjecaj aktivnosti na zdravlje policijskih službenika BiH,
 • standardi zaštite na radu, zdravlja, higijene i samozaštite i dr.

9. Kriminalistička psihologija

 • profesionalni standardi, metode i tehnike za upravljanje ponašanjem osobe ili skupine,
 • efektivno komuniciranje s pojedincima i grupama u predvidljivim situacijama u kojima se mogu naći policijski službenici,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija u skladu s relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tijekom obavljanja policijskih poslova,
 • prepoznavanje rizika i prijetnji po sigurnost tijekom obavljanja policijskih poslova na temelju pokazatelja i prisustva faktora koje pojedinca ili skupinu čine anksioznim, iritantnim ili ljutim i dr.

10. Ustavno uređenje i sustav državne uprave

 • ključni principi ustavnog uređenja i sustava državne uprave koji su propisani domaćim zakonodavstvom i dr.

11. Kazneno pravo

 • ključni principi kaznenog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provedba zakonskih odredbi koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskoga službenika BiH i dr.

12. Prekršajno pravo

 • ključni principi prekršajnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provedba odredbi propisanih prekršajnim pravom koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.

13 Kazneno procesno (postupovno) pravo

 • ključni principi kazneno procesnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • kazneno procesni principi vezani za istragu kaznenih djela u kontekstu obavljanja poslova policijskih službenika BiH,
 • provedba odredbi propisanih kazneno procesnim zakonima koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.

14. Ljudska prava

 • ključne odredbe o temeljnim pravima predviđene domaćim, EU i međunarodnim zakonodavstvom i politikama u vezi s redovnim aktivnostima policijskih službenika BiH,
 • etički kodeksi, vrijednosti i obvezujući profesionalni standardi koji se odnose na zaštitu temeljnih prava i sprječavanje njihovih kršenja u kontekstu poslova policijskih službenika BiH,
 • ključni procesi, pravila i procedure za interakciju s nadležnim agencijama, vlastima i organizacijama u kontekstu temeljnih aktivnosti policijskih službenika BiH u zaštiti temeljnih prava,
 • specifični etički kodeksi, vrijednosti i profesionalni standardi koji se primjenjuju kada se postupa s ljudima različitih kultura, etničkih pripadnosti i religija u aktivnostima policijskih službenika BiH i dr.

15. Informatika i komunikacije

 • specifični sustavi za upravljanje informacijama i podatcima i procedure kao što su popunjavanje obrazaca i podataka,
 • praćenje protokola za razmjenu informacija, poštujući i održavajući standarde povjerljivosti, sigurnosti i zaštite podataka,
 • rukovanje telekomunikacijskom opremom i IT opremom i interpretiranje rezultata,
 • korespondencija i dr.

16. Engleski jezik

 • komuniciranje na engleskom jeziku, u skladu s domaćim propisima, prilikom obavljanja poslova policijskog službenika BiH.

17. Menadžment u policiji

 • temeljna načela policijskog menadžmenta kojih se policijski službenici moraju pridržavati da bi ostvarili zadane ciljeve i zadatke i dr.

 

FAZA II: STRUČNO-OPERATIVNA OBUKA

 • Izvodi se u trajanju od 15 radnih dana, tijekom kojih se održava 90 nastavnih sati. Nastavni plan i program druge faze provodi Državna agencija za istrage i zaštitu u prostorijama Agencije, kroz predmet Kriminalističke istrage.

Kriminalističke istrage

 • stjecanje neophodnih znanja, vještine i sposobnosti koji su potrebni za zakonito, pravilno i učinkovito izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

FAZA III: SITUACIJSKA NASTAVA

 • Izvodi se u trajanju od 15 radnih dana, tijekom kojih se održava 109 nastavnih sati. Nastavni plan i program treće faze provode zajednički Agencija i Državna agencija za istrage i zaštitu u prostorijama Agencije, a realizira se kroz izvođenje pet elaborata.

1. Upotreba sile u skladu s razinom otpora

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za upotrebu policijskih ovlasti upotrebe sile, odnosno upotrebe tjelesne snage, a u skladu s domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje reguliraju ovu oblast.

2. Kriminalističko otkrivanje, fiksiranje i dokumentiranje tragova kaznenih djela na mjestu događaja

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za vršenje uviđaja na mjestu kaznenog djela ili događaja.

3. Kriminalistički i kazneno-procesni aspekt otkrivanja i dokazivanja trgovine ljudima i ilegalnih migracija (mješoviti migracijski tijekovi)

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za otkrivanje i dokumentiranje trgovine ljudima u kontekstu mješovitih migracionih tijekova.

4. Kriminalistički i kazneno-procesni aspekt otkrivanja i dokazivanja organiziranog  kriminala i terorizma

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za:
 1. formiranje, vođenje i finaliziranje istrage u predmetima organiziranog kriminala i terorizma,
 2. dokumentiranje provedenih službenih radnji,
 3. prepoznavanje osnova za poduzimanje pojedinih radnji u fazi obavještajnog, operativnog i istražnog rada,
 4. redoslijed i dinamiku predlaganja i izvođenja pojedinih istražnih radnji.

5.  Kriminalistički i kazneno-procesni aspekt otkrivanja i dokazivanja kaznenih djela ratnih zločina s posebnim akcentom na saslušanje svjedoka i mjere zaštite svjedoka

 • obnavljanje stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za:
 1. radnje dokazivanja - saslušanje svjedoka, a uzimajući u obzir opći kontekst istrage i činjenice koje je neophodno dokazati, individualne specifičnosti svjedoka, te pripremu kako bi se ostvario maksimalni potencijal,
 2. prepoznavanje situacije ugrožavanja svjedoka i njemu bliskih osoba, te u skladu sa zakonskim propisima koji tretiraju navedenu oblast poduzimanje neophodnih mjera i radnji u sklopu svojih nadležnosti, odnosno pravilno prepoznavanje i realiziranje suradnje sa specijalističkim službama.

 

ZAVRŠNI ISPIT I CEREMONIJA

 • izvodi se u trajanju od tri radna dana, tijekom kojih kadeti, koji su uspješno završili sve predviđene faze i ispunili druge obveze predviđene ovim nastavnim planom i programom,  polažu završni ispit. Za kadete koji su uspješno završili polaganje završnog ispita organizira  se ceremonija dodijele uvjerenja (certifikata) o završenoj temeljnoj policijskoj obuci.