Specijalistička obuka
21. Juni 2017 - 16:06

Specijalističke obuke i stručna usavršavanja u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrove provode se sukladno nastavnim planovima i programima, a prema iskazanim potrebama policijskih agencija. Katalog obuka obuhvaća više od četrdeset programa koji se učestalo modificiraju i prilagođavaju sukladno najboljim praksama u svijetu. Na tom tragu bitno je spomenuti saradnju Agencije sa institucijama za obuku policijskih kadrova, te međunarodnim organizacijama (ICITAP, AEPC, INTERPA, CEPOL, DCAF, TAIEX, FRONTEX…), čiji su programi rada bazirani isključivo na unaprjeđenje programa obuke policijskih službenika. Katalog specijalističkih obuka i usavršavanja

1. Zaštita VIP lica (osnovna obuka) 
2. Borba protiv korupcije u Graničnoj policiji BiH 
3. Borba protiv terorizma 
4. Tehnike intevjuisanja 
5. Istrage cyber kriminala 
6. Metodika istraživanja i dokazivanja ratnih zločina i kaznenih djela kažnjivih po međunarodnom pravu 
7. Izrada breachinga 
8. Kontrola mase 
9. Kontrola mase – obuka za instruktore 
10. Kontrola mase – obnova znanja 
11. Konvencija o policijskoj saradnji zemalja JI Europe 
12. Kriminalističko-obavještajni rad 
13. Lišavanje slobode i pretresi 
14. Ljudska prava 
15. Metodičko-didaktička obuka 
16. Nadzor zelene granice 
17. Obuka mentora policijskih službenika na probnom radu 
18. Obuka za rad sa „i2“ analitičkim programom 
19. Orijentacija u prostoru i pretraga terena (sonovna obuka) 
20. Osnove rukovanja oružjem duge cijevi 
21. Osnovna obuka za instruktore Službe za poslove sa strancima 
22. Osnovna obuka o radijaciji i jonizirajućem zračenju 
23. Osnovna obuka o topografiji 
24. Otkrivanje kaznenog djela trgovine drogom 
25. Policijski integritet 
26. Posebne istražne radnje 
27. Poslovi policije (osnovna obuka)
28. Rukovanje naoružanjem i vještine gađanja (osnovna obuka) 
29. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (dodatno usavršavanje) 
30. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (osnovna dodatna obuka) 
31. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (obuka za instruktore) 
32. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja (taktičko gađanje) 
33. Rukovanje TASER-om 
34. Specijalno fizičko obrazovanje-primjena sile (osnovna obuka) 
35. Specijalno fizičko obrazovanje-primjena sile (obuka za instruktore) 
36. Trgovina ljudima (pravni, kriminološki, kriminalistički i psihološki aspekti) 
37. Improvizovana eksplozivna sredstva 
38. Upozoravanja na improvizovana eksplozivna sredstva (osnovna obuka) 
39. Uvod u kriminalističku tehniku 
40. Uvod u kriminalističku taktiku 
41. Uvod u kriminalističku metodiku 
42. Vodič službenih pasa (obuka za instruktore) 
43. Zbrinjavanje povreda u taktičkim situacijama 
44. Zbrinjavanje povreda u taktičkim situacijama (obuka za instruktore) 
45. Rukovanje digitalnim forenzičkim kompletom za vještačenje mobilnih telefona 
46. Osnovna obuka za tehničare protueksplozijske zaštite