Temeljna policijska obuka (razina 1)
7. Novembar 2023 - 14:13

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNE OBUKE KADETA GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE – PRVI NIVO

Nastavni plan i program osnovne obuke kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine – prvi nivo usklađen je sa FRONTEX-ovim Zajedničkim nastavnim planom i programom osnovne obuke granične i obalske straže EU (Common Core Curriculum 2017).

Program osnovne obuke kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine – prvi nivo izvodi se u trajanju od 34 radne sedmice (osam mjeseci), u okviru kojih će biti održano 1293 nastavna časa/radna sata. Nastavni proces koncipiran na sljedeći način:

 

UVOD U OSNOVNU OBUKU, LOGISTIKA I ADMINISTRACIJA

 • u trajanju od dva radna dana tokom kojih se kadet upoznaje sa nastavnim planom i programom, predavačima/instruktorima i drugim stručnim osobama koje vode obuku i učestvuju u nastavnom procesu, načinom realizovanja nastavnog procesa, standardima djelovanja i ponašanja kadeta u skladu sa podzakonskim aktima Agencije i organizacijom u razrede, kao i popunjavanje i potpisivanje neophodne dokumentacije.

 

FAZA I: TEORIJSKA NASTAVA SA PRAKTIČNIM VJEŽBAMA

 • u trajanju od 22 sedmice, tokom kojih će biti održano 813 nastavnih časova. Nastavni plan i program prve faze provodi Agencija, kroz 16 nastavnih predmeta:

 

 1. Policijska ovlaštenja i etika
 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu policijskih ovlaštenja,
 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu sile,
 • etički kodeksi i profesionalni standardi kojih se policijski službenici moraju pridržavati tokom obavljanja svojih poslova,
 • domaće procedure za održavanje i prikupljanje tačnih i pravovremenih evidencija u slučaju zadržavanja i lišavanja slobode osoba,
 • pretres osobe, vozila i predmeta u skladu sa domaćim zakonodavstvom, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 • metodologija profiliranja,
 • primjena policijska ovlaštenja korištenjem sigurnosne taktičke procedure u skladu sa domaćim zakonskim i podzakonskim aktima,
 • prijava kršenja pravila unutar policijskih tijela BiH,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija, u skladu sa relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tokom obavljanja poslova policijskog službenika i dr.
 1. Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja
 • zakonske odredbe, specifična pravila i principi vezani za sigurno rukovanje vatrenim oružjem,
 • upotreba i korištenje vatrenog oružja, u skladu sa zakonima i sigurnosnim procedurama, te odabirom odgovarajuće taktike i dr.
 1. Kriminalistička taktika
 • značaj i uloga kriminalističke taktike u praksi otkrivanja, istraživanja i dokazivanja krivičnih djela,
 • kriminalističko-taktičke radnje općeg tipa, radnje dokazivanja i posebne istražne radnje,
 • provođenje kriminalističko-taktičkih mjera i radnji koje imaju spoznajni i dokazni karakter, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.
 1. Kriminalistička tehnika
 • metode i tehnike za pronalazak, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta krivičnog djela ili događaja i metode i tehnike kriminalističko-tehničke identifikacije i registracije,
 • upotreba odgovarajućih tehnika rada u izvršenju zadaća i rješavanju problema tokom uviđaja sa posebnim osvrtom na pronalaženje, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta krivičnog djela ili događaja,
 • upotreba odgovarajućih tehnika rada prilikom vršenja kriminalističke identifikacije i registracije,
 • odabir i izvođenje relevantnih kriminalističko-tehničkih metoda u otkrivanju i dokazivanju kriminala i dr.
 1. Kriminalistička metodika
 • značaj i uloga kriminalističke metodike u praksi otkrivanja i razjašnjavanja krivičnih djela,
 • primjena kriminalističkih mjera i radnji otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.
 1. Sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom
 • domaće, EU i međunarodno zakonodavstva vezano za sigurnost saobraćaja,
 • opisati relevantnu problematiku iz oblasti sigurnosti saobraćaja
 • identifikacija vozila i poznavanje različitih vrsta vozačkih odobrenja,
 • patroliranje,
 • rukovanje policijskim vozilom i drugom tehnologijom i opremom tokom obavljanja policijskih poslova,
 • procjena situacije i selektivno primjenjivanje taktike i tehnike vožnje tokom potjere ili vožnje u vanrednim situacijama, u skladu s odredbama o sigurnosti na operativnom nivou.
 1. Specijalno fizičko obrazovanje
 • tehnike upotrebe sile i samoodbrane,
 • primjena neophodnih postupka sigurnosti i prve pomoći tokom taktičkih postupaka policijskih službenika BiH, u skladu sa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama,
 • metodologija profiliranja,
 • rješavanje predvidljivih situacija korištenjem taktičke procedure u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama i dr.
 1. Tjelesna kultura i prva pomoć
 • procedure spašavanja tokom obavljanja policijskih poslova, u skladu sa relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama policijskih službenika BiH,
 • primjena sportskih aktivnosti za poboljšanje i održavanje fizičke kondicije i utjecaj aktivnosti na zdravlje policijskih službenika BiH,
 • standardi zaštite na radu, zdravlja, higijene i samozaštite i dr.
 1. Kriminalistička psihologija
 • profesionalni standardi, metode i tehnike za upravljanje ponašanjem osobe ili grupe,
 • efektivno komuniciranje sa pojedincima i grupama u predvidljivim situacijama u kojima se mogu naći policijski službenici,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija u skladu sa relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tokom obavljanja policijskih poslova,
 • prepoznavanje rizika i prijetnji po sigurnost tokom granične kontrole na osnovu pokazatelja i prisustva faktora koje pojedinca ili grupu čine anksioznim, iritantnim ili ljutim i dr.
 1. Ustavno uređenje i sistem državne uprave
 • ključni principi ustavnog uređenja i sistema državne uprave koji su propisani domaćim zakonodavstvom i dr.
 1. Krivično pravo
 • ključni principi krivičnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provođenje zakonskih odredbi koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskoga službenika BiH i dr.
 1. Prekršajno pravo
 • ključni principi prekršajnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provođenje odredbi propisanih prekršajnim pravom koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.
 1. Krivično procesno pravo
 • ključni principi krivično procesnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • krivično procesni principi vezane za istragu krivičnih djela u kontekstu obavljanja poslova policijskih službenika BiH,
 • provođenje odredbi propisanih krivično procesnim zakonima koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.
 1. Ljudska prava
 • ključne odredbe o osnovnim pravima predviđene domaćim, EU i međunarodnim zakonodavstvom i politikama u vezi sa redovnim aktivnostima policijskih službenika BiH,
 • etički kodeksi, vrijednosti i obavezujući profesionalni standardi koji se odnose na zaštitu osnovnih prava i sprječavanje njihovih kršenja u kontekstu poslova policijskih službenika BiH,
 • ključni procesi, pravila i procedure za interakciju sa nadležnim agencijama, vlastima i organizacijama u kontekstu osnovnih aktivnosti policijskih službenika BiH u zaštiti osnovnih prava,
 • specifični etički kodeksi, vrijednosti i profesionalni standardi koji se primjenjuju kada se postupa sa ljudima različitih kultura, etničkih pripadnosti i religija u aktivnostima policijskih službenika BiH i dr.
 1. Informatika i komunikacije
 • specifični sistemi za upravljanje informacijama i podacima i procedure kao što su popunjavanje obrazaca i podataka,
 • praćenje protokola za razmjenu informacija, poštujući i održavajući standarde povjerljivosti, sigurnosti i zaštite podataka,
 • rukovanje telekomunikacijskom opremom i IT opremom i interpretiranje rezultata,
 • korespondencija i dr.
 1. Engleski jezik
 • komuniciranje na engleskom jeziku, u skladu sa domaćim propisima, prilikom obavljanja poslova policijskog službenika BiH.

 

FAZA II: SITUACIJSKA NASTAVA

 • druga faza obrazovnog procesa je situacijska nastava, koja se realizuje kroz četiri elaborata u trajanju od 120 nastavnih časova (četiri sedmice):
 1. Otkrivanje krivotvorenih dokumenata na prvoj i drugoj liniji provjera
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka iz oblasti suzbijanja zloupotrebe dokumenata (otkrivanja falsifikovanih dokumenata).
 1. Pregled i pretres vozila i osoba u kontekstu prelaska državne granice
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka pregleda/pretresa vozila i lica na prvoj i drugoj liniji provjera i nadzora državne granice, u skladu sa domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu oblast.
 1. Prva i druga linija provjere i nadzor državne granice
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka (graničnih provjera) na prvoj i drugoj liniji provjera i nadzora državne granice, u skladu sa domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu oblast.
 1. Uporaba sile u kontekstu zaštite državne granice
 • stjecanje znanja i vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka (policijskog ovlaštenja: upotreba sile) na prvoj i drugoj liniji provjera i nadzoru državne granice, u skladu sa domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu oblast.

Situacijsku nastavu provode zajednički Agencija i Granična policija BiH u prostorijama Agencije.

 

FAZA III: STRUČNO-OPERATIVNA OBUKA

 • u trajanju od 336 nastavnih/radnih sati, a provodi se iz dva dijela i to:
 1. teorijski dio stručno-operativne obuke, u trajanju od 160 nastavnih časova (četiri sedmice), provodi Granična policija BiH u prostorijama Agencije, a nastavni proces realizuje se paralelno sa prvom fazom obrazovnog procesa,
 2. praktični dio stručno-operativne obuke, u trajanju od 160 radnih sati (četiri sedmice), provodi Granična policija BiH u svojim organizacijskim jedinicama, a nastavni proces se realizuje nakon završene druge faze obrazovnog procesa.

 

ZAVRŠNI ISPIT I CEREMONIJA

 • u trajanju od 24 nastavna časa, tokom kojih će kadeti koji su uspješno završili sve predviđene faze i ispunili druge obaveze predviđene Nastavnim planom i programom pristupiti polaganju završnoga ispita. Za kadete koji su uspješno završili polaganje završnog ispita organizuje se ceremonija dodijele uvjerenja (certifikata) o završenoj osnovnoj obuci.

 

 

P R O G R A M osnovne obuke kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

Bosne i Hercegovine – prvi nivo

Program osnovne obuke kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – prvi nivo, izvodi se u trajanju od sedam mjeseci (30 sedmica), tokom kojih se realizuje 1336 nastavnih i radnih sati, podijeljenih u tri nastavne faze:

1. teorijska nastava sa praktičnim vježbama,

2. stručno-operativna obuka i

3. situacijska nastava i polaganje završnog ispita.

Nastavni plan i program realizuje se kroz 17 nastavnih predmeta:

1. Policijski poslovi i ovlaštenja

2. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja

3. Kriminalistička taktika

4. Kriminalistička tehnika

5. Kriminalistička metodika

6. Sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom

7. Specijalno fizičko obrazovanje

8. Tjelesna kultura i prva pomoć

9. Kriminalistička psihologija

10. Ustavno uređenje i sistem državne uprave

11. Krivično pravo

12. Prekršajno pravo

13. Krivično-procesno pravo

14. Ljudska prava

15. Informatika i komunikacije

16. Engleski jezik

17. Nadležnost i poslovi Dirkecije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Kadeti koji su uspješno završili obuku koncipiranu kroz tri nastavne faze, pristupaju polaganju završnoga ispita.

Polaznicima obuke koji s uspjehom polože završni ispit Agencija izdaje Uvjerenje (certifikat) o završenoj osnovnoj obuci kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – prvi nivo. Na taj je način polaznik ispunio uslove za dodjelu čina „POLICAJAC“.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNE OBUKE KADETA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU – PRVI NIVO

Program osnovne obuke kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu – prvi nivo izvodi se u trajanju od 168 radnih dana koji će se realizovati u kontinuitetu od osam mjeseci, a u okviru kojih će biti održano 1025 nastavnih časova. Nastavni proces koncipiran na sljedeći način:

UVOD U OSNOVNU OBUKU, LOGISTIKA I ADMINISTRACIJA

 • Izvodi se u trajanju od dva radna dana tokom kojih se kadet upoznaje sa nastavnim planom i programom, predavačima/instruktorima i drugim stručnim osobama koje vode obuku i učestvuju u nastavnom procesu, načinom realizovanja nastavnog procesa, standardima djelovanja i ponašanja kadeta u skladu sa podzakonskim aktima Agencije i organizacijom u razrede, kao i popunjavanje i potpisivanje neophodne dokumentacije.

FAZA I: TEORIJSKA NASTAVA SA PRAKTIČNIM VJEŽBAMA

 • Izvodi se u trajanju od 139 radnih dana, tokom kojih će biti održano 830 nastavnih časova. Nastavni plan i program prve faze provodi Agencija, kroz 16 nastavnih predmeta.

1. Policijska ovlaštenja i etika

 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu policijskih ovlaštenja,
 • zakonski i podzakonski propisi vezani za primjenu sile,
 • etički kodeksi i profesionalni standardi kojih se policijski službenici moraju pridržavati tokom obavljanja svojih poslova,
 • domaće procedure za održavanje i prikupljanje tačnih i pravovremenih evidencija u slučaju zadržavanja i lišavanja slobode osoba,
 • pretres osobe, vozila i predmeta, u skladu sa domaćim zakonodavstvom, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 • metodologija profiliranja,
 • primjena policijska ovlaštenja korištenjem sigurnosne taktičke procedure u skladu sa domaćim zakonskim i podzakonskim aktima,
 • prijava kršenja pravila unutar policijskih tijela BiH,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija, u skladu sa relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tokom obavljanja poslova policijskog službenika i dr.

2. Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja

 • zakonske odredbe, specifična pravila i principi vezani za sigurno rukovanje vatrenim oružjem,
 • upotreba i korištenje vatrenog oružja, u skladu sa zakonima i sigurnosnim procedurama, te odabirom odgovarajuće taktike i dr.

3. Kriminalistička taktika

 • značaj i uloga kriminalističke taktike u praksi otkrivanja, istraživanja i dokazivanja krivičnih djela,
 • kriminalističko-taktičke radnje općeg tipa, radnje dokazivanja i posebne istražne radnje,
 • provođenje kriminalističko-taktičkih mjera i radnji koje imaju spoznajni i dokazni karakter, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.

4. Kriminalistička tehnika

 • metode i tehnike za pronalazak, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta krivičnog djela ili događaja i metode i tehnike kriminalističko-tehničke identifikacije i registracije,
 • upotreba odgovarajućih tehnika rada u izvršenju zadaća i rješavanju problema tokom uviđaja sa posebnim osvrtom na pronalaženje, fiksiranje i izuzimanje tragova na licu mjesta krivičnog djela ili događaja,
 • upotreba odgovarajućih tehnika rada prilikom vršenja kriminalističke identifikacije i registracije,
 • odabir i izvođenje relevantnih kriminalističko-tehničkih metoda u otkrivanju i dokazivanju kriminala i dr.

5. Kriminalistička metodika

 • značaj i uloga kriminalističke metodike u praksi otkrivanja i razjašnjavanja krivičnih djela,
 • primjena kriminalističkih mjera i radnji otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama kriminalističke struke i dr.

6. Sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom

 • domaće, EU i međunarodno zakonodavstva vezano za sigurnost saobraćaja,
 • opisati relevantnu problematiku iz oblasti sigurnosti saobraćaja
 • identifikacija vozila i poznavanje različitih vrsta vozačkih odobrenja,
 • patroliranje,
 • rukovanje policijskim vozilom i drugom tehnologijom i opremom tokom obavljanja policijskih poslova,
 • procjena situacije i selektivno primjenjivanje taktike i tehnike vožnje tokom potjere ili vožnje u vanrednim situacijama, u skladu s odredbama o sigurnosti na operativnom nivou.

7. Specijalno fizičko obrazovanje

 • tehnike upotrebe sile i samoodbrane,
 • primjena neophodnih postupka sigurnosti i prve pomoći tokom taktičkih postupaka policijskih službenika BiH, u skladu sa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama,
 • metodologija profiliranja,
 • rješavanje predvidljivih situacija korištenjem taktičke procedure u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH i drugim pravilima i procedurama i dr.

8. Tjelesna kultura i prva pomoć

 • procedure spašavanja tokom obavljanja policijskih poslova, u skladu sa relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama policijskih službenika BiH,
 • primjena sportskih aktivnosti za poboljšanje i održavanje fizičke kondicije i utjecaj aktivnosti na zdravlje policijskih službenika BiH,
 • standardi zaštite na radu, zdravlja, higijene i samozaštite i dr.

9. Kriminalistička psihologija

 • profesionalni standardi, metode i tehnike za upravljanje ponašanjem osobe ili grupe,
 • efektivno komuniciranje sa pojedincima i grupama u predvidljivim situacijama u kojima se mogu naći policijski službenici,
 • upravljanje ili rješavanje predvidljivih konfliktnih situacija u skladu sa relevantnim zakonima, politikama, pravilima i procedurama tokom obavljanja policijskih poslova,
 • prepoznavanje rizika i prijetnji po sigurnost tokom obavljanja policijskih poslova na osnovu pokazatelja i prisustva faktora koje pojedinca ili grupu čine anksioznim, iritantnim ili ljutim i dr.

10. Ustavno uređenje i sistem državne uprave

 • ključni principi ustavnog uređenja i sistema državne uprave koji su propisani domaćim zakonodavstvom i dr.

11. Krivično pravo

 • ključni principi krivičnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provođenje zakonskih odredbi koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskoga službenika BiH i dr.

12. Prekršajno pravo

 • ključni principi prekršajnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • provođenje odredbi propisanih prekršajnim pravom koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.

13 Krivično procesno pravo

 • ključni principi krivično procesnog prava propisani domaćim zakonodavstvom,
 • krivično procesni principi vezane za istragu krivičnih djela u kontekstu obavljanja poslova policijskih službenika BiH,
 • provođenje odredbi propisanih krivično procesnim zakonima koje se odnose na redovne poslove i zadatke policijskih službenika BiH i dr.

14. Ljudska prava

 • ključne odredbe o osnovnim pravima predviđene domaćim, EU i međunarodnim zakonodavstvom i politikama u vezi sa redovnim aktivnostima policijskih službenika BiH,
 • etički kodeksi, vrijednosti i obavezujući profesionalni standardi koji se odnose na zaštitu osnovnih prava i sprječavanje njihovih kršenja u kontekstu poslova policijskih službenika BiH,
 • ključni procesi, pravila i procedure za interakciju sa nadležnim agencijama, vlastima i organizacijama u kontekstu osnovnih aktivnosti policijskih službenika BiH u zaštiti osnovnih prava,
 • specifični etički kodeksi, vrijednosti i profesionalni standardi koji se primjenjuju kada se postupa sa ljudima različitih kultura, etničkih pripadnosti i religija u aktivnostima policijskih službenika BiH i dr.

15. Informatika i komunikacije

 • specifični sistemi za upravljanje informacijama i podacima i procedure kao što su popunjavanje obrazaca i podataka,
 • praćenje protokola za razmjenu informacija, poštujući i održavajući standarde povjerljivosti, sigurnosti i zaštite podataka,
 • rukovanje telekomunikacijskom opremom i IT opremom i interpretiranje rezultata,
 • korespondencija i dr.

16. Engleski jezik

 • komuniciranje na engleskom jeziku, u skladu sa domaćim propisima, prilikom obavljanja poslova policijskog službenika BiH

FAZA II: STRUČNO-OPERATIVNA OBUKA

 • Izvodi se u trajanju od 13 radnih dana, tokom kojih će biti održano 78 nastavnih časova. Nastavni plan i program druge faze provodi Državna agencija za istrage i zaštitu u prostorijama Agencije, kroz predmet Poslovi i zadaci operativne i specijalne podrške.

Poslovi i zadaci operativne i specijalne podrške

 • stjecanje neophodnih znanja, vještine i sposobnosti koje su potrebne za zakonito, pravilno i efikasno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Državne agencije za istrage i zaštitu.

FAZA III: SITUACIJSKA NASTAVA

 • Izvodi se u trajanju od 11 radnih dana, tokom kojih će biti održano 77 nastavnih časova. Nastavni plan i program treće faze provode zajednički Agencija i Državna agencija za istrage i zaštitu u prostorijama Agencije, a realizuje se kroz izvođenje šest elaborata.

1. Kretanje po nepoznatom terenu s elementima izviđanja i opservacije

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za orijentaciju i kretanje po nepoznatom terenu, kao i planiranje i realizovanje izviđanja i opservacije.

2. Tajno praćenje i tehničko snimanje lica, transportnih sredstava i predmeta

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za provođenje posebne istražne radnje „tajno praćenje i tehničko snimanje lica, transportnih sredstava i predmeta“

3. Upotreba sile u skladu sa nivoom otpora

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za upotrebu policijskog ovlaštenja upotreba sile, odnosno upotrebu fizičke snage, a u skladu sa domaćim procedurama i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu oblast.

4. Kontradiverzioni pregled vozila po dojavi o postavljenoj eksplozivnoj napravi

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za vršenje kontradiverzionog pregleda, te izvještavanja o istom.

5. Kriminalistička metodika

 • obnavljanje znanja i usavršavanje osnovnih vještina potrebnih za pristup, procjenu, pružanje prve pomoći i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba u taktičkim situacijama putem standardizovanih postupaka pružanja prve pomoći, a koristeći se medicinskim materijalom koji se nalazi u torbama individualne i kolektivne prve pomoći.

6. Kriminalističko otkrivanje, fiksiranje i dokumentovanje tragova krivičnih djela na licu mjesta događaja

 • stjecanje znanja i usavršavanje vještina potrebnih za profesionalno, zakonito i sigurno obavljanje zadataka vezanih za vršenje uviđaja na licu mjesta krivičnog djela ili događaja.  

ZAVRŠNI ISPIT I CEREMONIJA

 • izvodi se u trajanju od tri radna dana, tokom kojih će kadeti koji su uspješno završili sve predviđene faze i ispunili druge obaveze predviđene ovim nastavnim planom i programom pristupiti polaganju završnoga ispita. Za kadete koji su uspješno završili polaganje završnog ispita organizuje se ceremonija dodijele uvjerenja (certifikata) o završenoj osnovnoj obuci.